POLITYKA PRYWATNOŚCI (i plików cookies)

1. Tożsamość administratora danych  

1.1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Monika Kokoszyńska, działająca w ramach firmy AVATHERM Monika Kokoszyńska z siedzibą w Jeleniej Górze (58-500), ul. Osiedle Rakownica 2/2, NIP:6152028585, która zwana jest dalej: Administratorem Danych. Z Administratorem Danych można się skontaktować przede wszystkim pod adresem e-mail: biuro@avatherm.pl lub listownie na adres siedziby firmy.

1.2. Adres tej strony internetowej to: https://avatherm.pl. Strona ta przywoływana jest w dalszej treści Polityki Prywatności, jako: Strona Internetowa.

1.3. Mając na uwadze ochronę prywatności użytkowników niniejszej Strony Internetowej, których dane mogą być przetwarzane w związku z prowadzoną działalnością, w tym w szczególności dobrowolnego przesyłania zapytań poprzez formularze kontaktowe, wprowadzono niniejszą politykę prywatności.

2. Cele przetwarzania i sposób gromadzenia danych osobowych 

2.1. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych (dalej: UODO), a także ustawą z 18 lipca 2002 r. oświadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej: UŚUDE).

2.2. Administrator Danych przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, w sytuacjach, gdy:

 • jest to niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, jak: udzielenie odpowiedzi na zapytanie o wycenę i dostępne terminy usług, udzielenie odpowiedzi na wiadomość przesyłaną poprzez zamieszczone na Stronie Internetowej formularze kontaktowe, przekazanie zamówionych informacji (w tym handlowych),
 • jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze Danych, jak: wystawienie rachunku lub faktury dla osoby, której dane dotyczą,
 • jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych, o ile nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak: dochodzenie i obrona praw i roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przez Administratora Danych, marketing własnych produktów i usług, organizacja wydarzeń, konkursów oraz innych działań promocyjnych,
 • osoba, której dane dotyczą, wyraziła na to swoją dobrowolną zgodę, jak: zgoda na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną, o ile osoba potwierdziła swoją subskrypcję i wyraziła chęć otrzymywania informacji handlowych i marketingowych,

2.3. Głównym celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO oraz realizacja obowiązków podatkowych i księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z właściwymi przepisami prawa podatkowego. Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty elektronicznej, w sposób naturalny przekazuje Pani/Pan swoje dane osobowe zawarte w treści korespondencji, w szczególności adres e-mail oraz imię i nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu, a podstawą tego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

2.4. Dane osobowe gromadzone są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą, tj. poprzez: podanie danych niezbędnych do realizacji umowy lub usługi drogą elektroniczną lub tradycyjną, w tym poprzez wypełnienie formularza kontaktowego z danymi, wypełnienie formularza zapisu na newsletter, wypełnieniu formularza zgłoszeniowego do udziału w konkursie lub wydarzeniu, wypełnieniu kwestionariusza osobowego i danych do umowy w przypadku podjęcia współpracy.

3. Zakres przetwarzanych danych i odbiorcy danych 

3.1. Zakres przetwarzanych danych wynika w szczególności z potrzeby jednoznacznej weryfikacji danych identyfikacyjnych i kontaktowych osoby fizycznej w celu realizacji obowiązków i praw Administratora Danych, w związku z m.in.: odpowiedzią na zapytanie ofertowe, realizacją umowy/usługi, udziałem w wydarzeniu, udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie, rozliczeniem finansowo-księgowym zawartych umów.

3.2. Podanie danych osobowych nie jest wymagane, ale jednocześnie jest konieczne dla umożliwienia przesłania odpowiedzi na wiadomości przekazywane poprzez formularze kontaktowe, w tym w szczególności przygotowanie wyceny usług, a także udokumentowanie obowiązków wynikających z zawarcia umowy, w tym obrony praw i dochodzenia roszczeń przez strony umowy. Każdy użytkownik niniejszej Strony Internetowej, który nie zgadza się na przekazanie danych osobowych, powinien bezwzględnie nie wypełniać zamieszczonych na Stronie Internetowej formularzy kontaktowych lub innych formularzy zapisu. 

3.3.Składając zamówienie, konieczne jest podanie danych niezbędnych do jego realizacji: adres e-mail, imię i nazwisko, dane do faktury.

3.4. Dane wymagane do podania są określone w zawieranej umowie, formularzu kontaktowym lub zgłoszeniowym, m.in. poprzez ich oznaczenie symbolem”*”. Podanie dodatkowych danych jest zawsze dobrowolne.

3.5. W celu prowadzenia działalności gospodarczej oraz wypełnienia praw i obowiązków nałożonych na Administratora Danych przepisami prawa powszechnie obowiązującego dane osobowe mogą zostać:

 • udostępnione podmiotom upoważnionym do tego na podstawie przepisów prawa, jak np. Urząd Skarbowy,
 • udostępnione podmiotom wspierającym Administratora Danych w dochodzeniu roszczeń, w szczególności kancelariom prawnym i windykacyjnym, podmiotom realizującym obsługę płatności elektronicznych,
 • powierzone (w niezbędnym zakresie innym podmiotom w celu wykonania określonych usług wykonywanych na zlecenie Administratora Danych, lub zapewnienia użytkownikom Strony Internetowej wybranych jej funkcji) w szczególności: podmiotom realizującym usługi hostingu Strony Internetowej, podmiotom realizującym usługi zapewniania poczty elektronicznej, podmiotom realizującym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, w których dane są przetwarzane, podmiotom realizującym usługi automatyzacji newslettera oraz mailingu, podmiotom realizującym usługi obsługi administracyjno-biurowej i księgowej, itp.
 • przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) w sytuacji, gdy są przetwarzane w systemach informatycznych, obsługiwanych przez podmioty zlokalizowane na terenie państw trzecich.

4. Okres przechowywania danych i prawa osób, których dane dotyczą

4.1. Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, tj. w szczególności:

 • przez okres niezbędny do realizacji umowy lub usługi, czyli jej wykonania, udokumentowania i rozliczenia,
 • przez okres wynikający z innych przepisów prawa, w tym przepisów księgowych, jak dla: wystawienia rachunku lub faktury na żądanie osoby, której dane dotyczą (dane przechowywane są przez 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku),
 • przez okres niezbędny do udzielania odpowiedzi, a następnie dane będą usuwane, o ile nie dojdzie do zawarcia umowy z Administratorem Danych,
 • przez okres niezbędny do dochodzenia praw i obrony roszczeń Administratora Danych, o ile występują takie okoliczności,
 • do czasu odwołania zgody, jeśli przetwarzanie danych opiera się na zgodzie osoby, której dane dotyczą, w szczególności dotyczy to zgody na wysłanie informacji handlowych drogą elektroniczną i zgody na przedstawienie wyceny usługi równoznacznej z wypełnieniem formularza zamieszczonego pod adresem: https://avatherm.pl/kontakt/zlec-wycene-uslugi/.

4.2. Osobie, której dane dotyczą przetwarzania przez Administratora Danych, przysługuje prawo do:

 • dostępu do treści danych osobowych oraz prawo ich poprawiania,
 • usunięcia danych (bycia zapomnianym) lub ograniczenia przetwarzania, o ile dalsze przetwarzanie nie jest wymagane przepisami prawa,
 • wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w szczególności w celach marketingu własnych produktów i usług Administratora Danych,
 • cofnięcia wyrażonej uprzednio zgody w dowolnym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, co dotyczy w szczególności zgody na wysyłkę informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną,
 • przenoszenia danych, o ile przesłanką przetwarzania danych jest zgoda lub zawierana umowa, a przetwarzanie danych odbywa się w sposób automatyczny,
 • do kontroli przetwarzania danych i informacji na temat tego, kto jest Administratorem Danych, a także uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych, treści tych danych, źródle danych, a także sposobie udostępniania, w tym o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych,
 • do niepodlegania automatycznemu profilowaniu, jeśli administrator danych podejmowałby decyzje opierające się wyłącznie na automatycznym profilowaniu i niosące ze sobą skutki prawne dla osoby, której dane dotyczą,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli przetwarzanie danych narusza przepisy Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO), a także aktualnie obowiązujących ustaw o ochronie danych.

4.3. Realizacja prawa do dostępu do treści danych, kontroli danych, ich poprawiania, a także innych praw osoby, której dane dotyczą lub udzielenia odpowiedzi na pytania w zakresie ochrony prywatności, możliwe jest poprzez kontakt z Administratorem Danych.

5. Bezpieczeństwo danych

5.1. Administrator Danych stosuje adekwatne środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Dostęp do danych osobowych ograniczony jest wyłącznie do osób upoważnionych, które zobowiązane są do zachowania danych i sposobów ich zabezpieczenia w tajemnicy.

6. Polityka cookies

6.1. Niniejsza Strona Internetowa, jak niemal wszystkie inne, wykorzystuje technologię cookies. Strona Internetowa używa plików cookies, aby dostarczać usługi i funkcje dostosowane do preferencji i potrzeb jej użytkowników. W szczególności pliki cookies pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb.

6.2. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Pani/Pana urządzeniu końcowym (np. komputerze, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny firmy AVATHERM (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). 

6.3. Pliki cookies można usunąć w każdym czasie z poziomu ustawień przeglądarki lub wykorzystując specjalnie do tego celu opracowane narzędzia (jak “EditThisCookie”). Można blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies.

7. Inne postanowienia

7.1. Żadne treści zamieszczane w ramach Strony Internetowej nie stanowią oferty handlowej w rozmumieniu przepisów prawa powszechnie obowiązujących.

7.2. Przekazane dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty handlowej – w zależności od rodzaju wyrażonej zgody.

7.3. Administrator Danych zastrzega możliwość zmiany niniejszej Polityki Prywatności, w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub zmiany przepisów prawa krajowego lub unijnego w zakresie prywatności osób fizycznych. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki Prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego tekstu Polityki Prywatności. 

 

 

AVATHERM Monika Kokoszyńska